# Chương trình khám sức khỏe cho các gia đình chính sách

Chương trình khám sức khỏe cho các gia đình chính sách được thực hiện bởi bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt