# Tư vấn Tai Mũi Họng cùng PGS, TS Nguyễn Thị Ngọc Dinh