Thứ sáu, 02/05/2014 20:05
Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt Chính Thức Khám Chữa Bệnh Theo Bảo Hiểm Y Tế

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

--------------------------

 

Số: 2480/ BHXH - TB

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2013

THÔNG BÁO

V/v triển khai khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế

tại Bệnh viện Ung Bướu Hưng Việt

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/10/2011 của Tổng Giám Đốc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh, quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế.

Thực hiện Công văn số 2546/BHXH-CSYT ngày 09/07/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cấp mã cơ sở khám chữa bệnh.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội trân trọng thông báo:

1. Bệnh viện ung bướu Hưng Việt là cơ sở KCB ngoài công lập tương đương tuyến tỉnh, có trụ sở tại số 34 đường Đại Cồ Việt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 04.6250.0707.

Mã KCB: 01-193

2. Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt tổ chứng cấp cứu, khám chữa bệnh nội trú và ngoại trú, không nhận thẻ đăng ký KCB ban đầu. Tiếp nhận bệnh nhân khám chữa bệnh chuyên khoa ung bướu được chuyển đến từ các cơ sở KCB trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh khác.

3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội giao phòng Nghiệp vụ Giám định 2 tổ chức thực hiện công tác giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT tại Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt từ 01/08/2013 theo đúng các quy định hiện hành./.

Nơi nhận:

- BHXH Việt Nam (để báo cáo);

- BHXH các tỉnh, thành phố;

- Sở Y tế Hà Nội;

- Bệnh viện Ung bướu Hưng Việt;

- Đ/c Giám đốc (để báo cáo);

- Các phòng nghiệp vụ;

- BHXH các quận, huyện, thị xã;

- Lưu: VT, NVGĐ2 (2 bản).

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Nguyễn Đức Hòa (đã ký.)

 

 

 

 

 

 

 

Đặt câu hỏi tư vấn
Ý kiến của bạn
<!-- Google Tag Manager (noscript) --> <noscript><iframe src="https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-WDKJR7G" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe></noscript> <!-- End Google Tag Manager (noscript) -->