I. Lời mở đầu

Nhằm phục vụ tốt hơn trong công việc khám chữa bệnh và đảm bảo quyền lợi cũng như tiện ích thanh toán bảo hiểm cho khách hàng. Bệnh viện ung bướu Hưng Việt đã ký kết thỏa thuận cung cấp dịch vụ Bảo lãnh viện phí cho các chủ thẻ thuộc chương trình bảo hiểm sức khỏe của các Công ty Bảo hiểm.

Như vậy, ngoài việc áp dụng thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), Bệnh viện ung bướu Hưng Việt còn hỗ trợ Bảo hiểm bảo lãnh với hầu hết các hãng bảo hiểm, nhằm giúp khách hàng an tâm trước những rủi ro, giảm bớt gánh nặng tài chính cho khách hàng khi đi khám, chữa bệnh.

II. Danh sách các hãng Bảo hiểm bảo lãnh hợp tác tại Hưng Việt:

STT

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

HÃNG BẢO HIỂM

BỆNH VIỆN

PHÒNG KHÁM

PHẠM VI BẢO LÃNH

THỜI GIAN BẢO LÃNH

1

INSMART

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

2

MANULIFE

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

3

PACIFIC CROSS

Ngoại trú

T2-T6

4

DAI-ICHI

Không

Nội trú

T2-T6

5

AIA

Không

Nội trú

T2-T6

6

NGÂN HÀNG

CÔNG THƯƠNG

Nội trú – Ngoại trú

T2-T7

7

NGÂN HÀNG BIDV

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6: Ngoại trú

T2-T7: Nội trú

8

GENERALI

Nội trú – Ngoại trú

T2-CN

9

BẢO MINH

Không

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

10

            

BƯU ĐIỆN

Không

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

11

PRUDENTIAL

Không

Nội trú

T2-T6

12

        

SAS – NAM Á

Nội trú – Ngoại trú

Nội trú : T2-T6

Ngoại trú: T2-CN

13

    

AGRIBANK

MB BANK

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

14

LEAPSTACK

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

15

         

HÀNG KHÔNG

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

16

GINET

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

17

         

FTC CLIAMS

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

 

 

STT

NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

HÃNG BẢO HIỂM

BỆNH VIỆN

PHÒNG KHÁM

PHẠM VI BẢO LÃNH

ĐƠN VỊ BẢO LÃNH

18

MANULIFE

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

Bảo lãnh qua INSMART

19

PRUDENTIAL

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

20

PJICO

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

21

FWD

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

22

UIC

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

23

BSH

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

24

TOÀN CẦU

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

25

BẢO LONG

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

26

SUN LIFE

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

27

HANWHA LIFE

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

28

FUBON

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

29

MB AGEAS

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

30

MSIG

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

31

PHÚ HƯNG

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

32

CHUBB LIFE

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

33

BẢO VIỆT TOKIO MARINE

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

34

HDI

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

35

AIA

Nội trú – Ngoại trú

T2-T6

36

HÙNG VƯƠNG

Ngoại trú

T2-T6

Bảo lãnh ngoại trú qua PACIFIC CROSS

37

FUBON

Ngoại trú

T2-T6

38

CATHAY LIFE

Ngoại trú

T2-T6

39

BẢO VIỆT

TOKIO MARINE

Ngoại trú

T2-T6

40

DAI-ICHI

Không

Nội trú

T2-T6

Bảo lãnh nội trú qua PACIFIC CROSS